Statut Szkoły Regulaminy Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Program wychowawczo-profilatyczny

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły

 

 

 

 

STATUT

 

 

Szkoły Podstawowej Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi

im. Adama Mickiewicza

w Lubsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podstawy prawne:

 1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy nr LII/271/17 z dnia 25 października 2017r.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991r. poz. 526).
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1943).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949)
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1379).
 8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
 9. Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r.., po. 498).
 10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 poz. 922).
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
 16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

 

 

Spis treści:

 

DZIAŁ I Przepisy ogólne........................................................................................ 6

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole............................................................ 6

Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta.................................................... 7

Rozdział  3 Cele i zadania szkoły......................................................................... 9

DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły.............................................. 13

Rozdział 1 Informacje wstępne.......................................................................... 13

Rozdział 2 Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole...................................................................................................................... 13

Rozdział 3 Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole....................................................................................................................... 15

Rozdział 4  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej............................ 16

Rozdział 5 Program wychowania i profilaktyki........................................... 17

DZIAŁ III Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej......................................................................................... 21

Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  21

Rozdział 2  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole..... 23

Rozdział 3  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu.. 26

Rozdział 4  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  27

Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej......................................................... 30

Rozdział 6 Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów            31

Rozdział 7 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa........... 33

Rozdział 8 Zadania i obowiązki logopedy........................................................ 34

Rozdział 9 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego................................ 35

Rozdział 10 Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego.................... 35

Rozdział 11 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym      36

Rozdział 12 Nauczanie indywidualne................................................................ 41

Rozdział 13 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki......... 42

Rozdział 14 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym...................................................................................................................... 44

Rozdział 15 Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej          46

Rozdział 16 Szczegółowe obowiązki Nauczyciela przedszkola…………46

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje........................................... 46

Rozdział  1 Dyrektor szkoły............................................................................... 47

Rozdział 2 Rada pedagogiczna............................................................................ 51

Rozdział 3 Rada Rodziców................................................................................... 54

Rozdział 4 Samorząd uczniowski........................................................................ 57

Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły............................................ 58

Rozdział 6  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły................ 59

DZIAŁ V Organizacja nauczania................................................................... 60

Rozdział 1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza................................. 60

Rozdział 2  Rozdział 3  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u............. 61

Rozdział 3  Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy...................................................................................................................... 62

Rozdział 4 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 63

DZIAŁ VI Organizacja  wychowania i opieki......................................... 65

Rozdział 1 Szkolny system wychowania.......................................................... 65

Rozdział 2 Wolontariat w szkole..................................................................... 66

Rozdział  3  Współpraca z rodzicami................................................................. 69

DZIAŁ VII  System doradztwa zawodowego.......................................... 70

Rozdział 1 Założenia programowe.................................................................... 70

Rozdział 2 Sposoby realizacji działań doradczych..................................... 72

Rozdział 3 Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności.......... 74

Rozdział 4  Przewidywane rezultaty............................................................... 75

DZIAŁ VIII Organizacja szkoły....................................................................... 76

Rozdział 1  Baza szkoły........................................................................................ 76

Rozdział 2  Organizacja nauczania w szkole.................................................. 76

Rozdział 3  Działalność innowacyjna............................................................... 78

Rozdział 4 Praktyki studenckie......................................................................... 79

Rozdział  5 Świetlica szkolna............................................................................ 79

Rozdział 6 Stołówka szkolna............................................................................. 80

Rozdział 7 Biblioteka szkolna........................................................................... 81

Rozdział 6  Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy................................ 83

Rozdział 7 Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania.................... 84

DZIAŁ IX Oddział przedszkolny

Rozdział 1 Informacje ogólne............................................................................ 87

Rozdział 2 Bezpieczeństwo dzieci..................................................................... 89

Rozdział 3 Predszkolne wycieczki……………………………………….……91

Rozdział 4  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego …………….92

Rozdział 5 rzyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego       93

Rozdział 6 rawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym ……….94

Rodział 7 Współpraca z rodzicami..................................................................... 95

Rozdział 8 Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego ……………....96

 

DZIAŁ X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły................................. 98

Rozdział 1 Zadania nauczycieli.......................................................................... 98

Rozdział 2 Zadania wychowawców klas........................................................ 101

Rozdział 3 Zadania naucyzciela wspomagajcego …………………………103

Roydyia 4 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 103

Rozdział 5 Pracownicy szkoły.......................................................................... 105

Rozdział 6 Wicedyrektor................................................................................... 106

Rozdział 7 Regulamin pracy.............................................................................. 107

DZIAŁ XI Obowiązek szkolny………………………………………………..108

Rozdział 1 Informacje ogólne……………………………………………    …108

Rozdział 2 Odroczenie obowiązku szkolnego............................................. 109

Rozdział 3 Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.......................... 109

DZIAŁ XII Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 110

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej.................................................. 110

Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów........................................................... 111

Rozdział 3 Strój szkolny................................................................................... 113

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń     114

Rozdział 6 Nagrody.............................................................................................. 115

Rozdział 7 Kary..................................................................................................... 116

Rozdział 8 Przeniesienie ucznia do innej szkoły......................................... 117

DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania.............................. 118

Rozdział 1 Informacje ogólne.......................................................................... 118

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów.......... 120

Rozdział 3 Rodzaje ocen szkolnych............................................................... 120

Rozdział 4 Jawność ocen..................................................................................... 121

Rozdział 5 Uzasadnianie ocen............................................................................ 121

Rozdział 6 Skala ocen z zajęć edukacyjnych............................................... 122

Rozdział 7 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów....... 123

Rozdział 8 System oceniania na I etapie edukacyjnym............................... 125

Rozdział 9 Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII............... 127

Rozdział 10 Ocenianie zachowania.................................................................. 131

Rozdział 12 Kryteria ocen z zachowania...................................................... 133

Rozdział 13 Klasyfikacja śródroczna i roczna........................................... 136

Rozdział 14 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych......................................................................................... 137

Rozdział 15 Egzamin klasyfikacyjny.............................................................. 138

Rozdział 16 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym           140

Rozdział 17 Egzamin poprawkowy................................................................... 141

Rozdział 18 Egzamin ósmoklasisty.................................................................. 142

Rozdział 19 Wyniki egzaminu............................................................................. 144

DZIAŁ XIV Promowanie i ukończenie szkoły....................................... 144

Rozdział 1 Informacje ogólne.......................................................................... 144

Rozdział 2 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne................................ 145

DZIAŁ XV Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole... 147

Rozdział 1 Informacje ogólne.......................................................................... 147

Rozdział 2 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia............... 148

Rozdział 3 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów. 150

Rozdział 4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach.......... 151

DZIAŁ XVI Ceremoniał szkolny.................................................................... 152

Rozdział 1 Symbole szkolne.............................................................................. 152

Rozdział 2  Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej............... 153

Rozdział 3 Pożegnanie absolwentów............................................................. 154

DZIAŁ XVII Postanowienia końcowe......................................................... 155

 DZIAŁ XVIII Przepisy przejściowe............................................................... 155


DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Rozdział 1

Informacje ogólne o szkole

 

& 1. 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.Adama Mickiewicza w Lubsku zwana dalej Szkołą, jest placówką publiczną i:

   1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
   2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępnościł
   3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
   4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnegoł
   5. realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
 1. Siedzibą Szkoły i oddziałów przedszkolnych jest budynek przy ulicy Moniuszki 36.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Lubsko .
 3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
 4. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią szkołę podstawową, w której prowadzone są oddziały przedszkolne .
 5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.Adama Mickiewicza w Lubsku. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa N r3 z Oddziałami Integracyjnymi im.Adama Mickiewicza w Lubsku”
 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:
 1. pieczęć urzędowa podłużna:

Szkoła Podszawowa nr 3 z Oddziałami Itegracyjnymi

Im. Adama Mickiewicza

tel. 68- 372- 19- 71

ul. Moniuszki 36

68-300 Lubsko

NIP 928-18-05-785

REGON 970570611

 1. stemple okrągły duży i mały

Szkoła Podszawowa nr 3 z Oddziałami Itegracyjnymi w Lubsku

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Obwód szkoły obejmuje: 
 1. MIEJSCOWOŚCI : Białków, Chocicz, Chocimek, Janowice, Lutol, Małowice, Mokra, Nowiniec, Stara Woda, Tuchola. 
 2. ULICE : Baśniowa, Błotna, Chrobrego, Czwartaków, Dąbrowskiego, Dębowa, Farbiarska, Gdańska, Jasna, Jodłowa, Kanałowa, Kopernika, Kosynierów, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Krasińskiego, Krótka, Krucza, Letnia, Mickiewicza, Moniuszki, Nadrzeczna, Paderewskiego, Parkowa, Pl. Wolności, Pl. Przyjaźni, E. Plater, Podmokła, Pokoju, Popławskiego, Poznańska, Pułaskiego, Racławicka, Sienkiewicza, Sportowa, Strażacka, Szpitalna, Traugutta, Warszawska, Zamkowa, Zieleniecka.
 1. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I – VIII w zakresie szkoły podstawowej i odziałów przedszkolnych.
 2. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.
 3. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W Szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne i integracyjne.
 5. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
 6. Nauka w Szkole odbywa się na jedną zmianę.
 7.  Do klasy pierwszej przyjmuje się:
 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  Szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza .
 2. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych.

 

Rozdział 2

Misja szkoły i model absolwenta

 

§2. 1. Misja Szkoły:

Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

 1. umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie z bibliotek, z Internetu i innych źródeł informacji,
 2. potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności,
 3. umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz dokonywać samooceny,
 4. mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji, potrafili prawidłowo komunikować się,
 5. wyrażać własne stanowisko szanując poglądy i dążenia inny ludzi,
 6. przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka,
 7. umacniali w sobie poczucie własnej godności,
 8. kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi,
 9. wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka,
 10. posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej,
 11. wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy,
 12. świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości i regionu,
 13. efektywnie posługiwali się technologią informacyjną, 
 14. posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie edukacyjnym.

Nasi rodzice:

 1. czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez Szkołę,
 2. mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka,
 3. otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach Szkoły,
 4. byli zadowoleni z efektów pracy Szkoły.

 

Nasi nauczyciele:

 1. realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia,
 2. promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne,
 3. ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami,
 4. podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego,
 5. byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania z uczniami.

Nasza Szkoła:

 1. była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa,
 2. zapewniała wszechstronny rozwój osobowy,
 3. była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców,
 4. rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi,
 5. propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej Europie,
 6. kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku.
  1. Wizja Szkoły:  

            Jesteśmy szkołą nowoczesną,   bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.

            Nasza Szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

            Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

 

 1. 1. Model absolwenta:

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku, jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz

człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość.

Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno-etycznymi.

Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku.

Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie.

Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów.

Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi.

Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie.

Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje.

 

Rozdział 3.

Cele i zadania szkoły

 

 1. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 1. Głównymi celami Szkoły jest:
 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
 2. wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 3. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 4. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 5. rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 6. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 7. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 8. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 9. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 10. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 11. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 12. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 13. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia, opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 14. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Do zadań Szkoły należy:
 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę;
 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 9. wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 14. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia nauki w skróconym czasie;
 15. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 16. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 17. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państowymi;
 18. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
 19. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 20. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 21. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 22. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 23. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 24. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
 25. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w Szkole;
 26. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 27. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 28. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 29. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 30. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 31. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 32. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 33. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 34. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.
 1. Zadaniem Szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. praca w zespole i społeczna aktywność;
 7. aktywny udział w życiu kulturalnym Szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 1. Zadaniem Szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

 

 1.  Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

 1.  Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

 

 1. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania;
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, dostosowany do wieku uczniów i potrzeb.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

 

DZIAŁ II

Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1

Informacje wstępne

 

 1. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych.
 1. W realizacji zadań Szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Rozdział 2

Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

 

 1.  1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 1. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację Szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
 2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego lub program kształcenia w danym zawodzie opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.
 4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 5. Program nauczania zawiera:
 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;
 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;
 4. opis założonych osiągnięć ucznia;
 5. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
 1. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania, zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane § 9 w ust. 7, dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w Szkole.
 2. Opinia, o której mowa w § 9 ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
 3. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
 4. Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.
 5. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 6. Dyrektor Szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
 7. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 8. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor Szkoły.
 9. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem:
 1. podręcznika, materiału edukacyjnego lub;
 2. materiału ćwiczeniowego lub;
 3. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
 1. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

 

Rozdział 3
Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

 1. 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w Szkole.
 1. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
 2. Zespoły, o których mowa w § 10 ust. 2 przedstawiają dyrektorowi Szkoły propozycję:

jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych.

 1. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:
 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata;
 2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
 1.  Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w § 10 ust. 6.
 4. Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
 5. Dyrektor Szkoły, podaje corocznie do publicznej wiadomości do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.sp3.lubsko.pl.

 

Rozdział 4
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

 

 1. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły.
 1. Ilekroć mowa o:
 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,    a zakupiony z dotacji celowej;
 2. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
 3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z instrukcją przetwarzania danych w Szkole.
 2. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia zgodnie z Regulaminem Wypożyczania Podręczników obowiązującym w Szkole.
 3. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik i materiały ćwiczeniowe do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w Szkole i w domu.
 4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 5. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych zawarte są w Regulaminie Wypożyczania Podręczników:
 6. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia ze Szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego określone są w Regulaminie Wypożyczania Podręczników
 7. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego  i stanowi dochód budżetu państwa.
 9. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

Rozdział 5
Program wychowania i profilaktyki

 

 1. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.
 1. Program wychowawczy i program profilaktyki opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez radę rodziców jej przedstawicieli.
 2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
 3. Programy, o których mowa w § 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.  Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.
 4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- 
  profilaktycznym, rozumianą jak w ust. 3,  programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo- profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad rodziców w dzienniku lekcyjnym lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
 6. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 7. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 1. realizację przyjętego w Szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy w współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między  rówieśnikami;
 5. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 6. prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
 7. prowadzenie profilaktyki uzależnień;
 8. zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
 1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
 1. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 2. organizację wycieczek integracyjnych,
 3. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
 4. udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,
 5. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 6. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 7. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
 1. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 2. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 1. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II, Rozdziale 3,
 2. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
 3. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
 4. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
 5. indywidualizację procesu nauczania.
 1. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi  w Dziale II Rozdziale 4 Statutu Szkoły.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §14. niniejszego statutu;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.55 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu Szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 18. wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy;
 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;

 

 1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.

 

 1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

 

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
 1. z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
 4. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
 5. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
 6. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,
 7. zgłaszania dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
 8. opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
 9. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;
 10. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

 1. Pracownicy Szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w Szkole.

 

DZIAŁ III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Rozdział 1
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

 1. 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu Szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
 5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 10. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 12. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 13. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 14. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 15. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
 1. niepełnosprawności ucznia;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania i emocji;
 5. szczególnych uzdolnień;
 6. specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. choroby przewlekłej;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych.
 1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. dyrektor Szkoły/przedszkola;
 4. nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjaliści;
 5. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
 6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 7. asystent edukacji romskiej;
 8. pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;
 9. pracownik socjalny;
 10. asystent rodziny;
 11. kurator sądowy;
 12. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie Szkoły.
 2.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
 1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
 2. specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
  1. pedagog,
  2. psycholog szkolny,
  3. logopeda,
  4. terapeuta pedagogiczny,
 3. pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

 1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
 4. dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 

Adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica.

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut.

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób.

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora.

 

 
 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 

Adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach.

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut.

Liczba uczestników

Maksimum 8 osób.

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora.

 

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 

Adresaci

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp.

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć).

Liczba uczestników

Maksimum 5 osób.

Okres udzielania pp

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

 

 1. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

 

Adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego.

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp.

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć).

Liczba uczestników

Maksimum 10 osób.

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora.

 1. zajęcia logopedyczne:

Adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej.

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych.

Podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp, wniosek nauczyciela.

Prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć).

Liczba uczestników

Maksimum 4 osoby.

Okres udzielania pp

Zgodnie z decyzją dyrektora.

 

 1. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu .
 1. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
 1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
 2. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
 3. warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
 4. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

 

 

Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

 

 1. 1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
 1. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień;
 2. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
 3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
 4. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
 5. promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.
 1. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
 1. na lekcji;
 2. poza lekcjami;
 3. poza szkołą;
 4. inne formy.
 1. Uczeń zdolny ma możliwość:
 1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
 3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;
 4. realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
 1. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
 1. rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
 2. umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
 3. systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
 4. współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
 5. składa wniosek do dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
 3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
  i uzdolnieniami uczniów.
 4. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
 5. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

Rozdział 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

 

 1. 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
 1. posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,
 2. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
 4. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 
  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje

w e-dzienniku.

 1. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 2. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
 3. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi Szkoły.
 5. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole.
 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w e-dzienniku lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
 8. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
 9. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.
 10. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 
 11. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
 12. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
 14. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa.
 15. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 16. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
 17. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 18. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
 19. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 20. W Szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 21. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych w e dzienniku. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest w dzienniku elektronicznym.
 22. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Lubsku na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

 

Rozdział 5
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
 5. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
 6. udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz w zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
 7. uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
 8. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się, na podstawie tego orzeczenia;
 9. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 
 1. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
 2. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
 3. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 4. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
 5. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
 6. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej.

 

Rozdział 6
Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

 

 1. 1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:
 1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
 2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą;
 3. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;
 4. poznanie ucznia i jego sytuacji poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Wychowawca wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy;
 5. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
 6. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenie wniosku do dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w Szkole;
 7. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor Szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej;
 8. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
 9. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia;
 10. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
 11. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie Szkoły;
 12. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;
 13. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
 14. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
 2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 4. udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
 5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
 7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
 8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 10. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 11. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności   w uzupełnieniu materiału;
 12. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;
 13. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 14. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
 15. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

 

Rozdział 7
Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa.

 

 1. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 
 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
 4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 12. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania;
 13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
 14. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
 15. pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 16. nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
 17. przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;
 18. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Gabinet pedagoga/ psychologa znajduje się na półpiętrze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga i psychologa.  Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły: www.trojkalubsko.pl

 

Rozdział 8
Zadania i obowiązki logopedy

 

 1. 1. Do zadań logopedy w Szkole należy w szczególności:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Gabinet logopedyczny znajduje się na półpiętrze obok gabinetu pedagoga. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru logopedy.

 

Rozdział 9
Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

 

 1. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawod z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. opracowanie systemu doradztwa zawodowego;
 8. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
 9. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor Szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 

Rozdział 10
Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

 

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły; 
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;
 2. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 3. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 4. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział 11
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 

 1. W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych na każdym etapie edukacyjnym.

 

 1. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych Szkoły;
 5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
 6. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
 7. dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

2.Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§34. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok okres nauki na I etapie edukacyjnym, a o dwa lata na etapie IV-VIII.

 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu oraz zgody rodziców.
 2. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 2. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

 

 1. 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

 

 1. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
 1. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

 1. W Szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
 1. korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
 2. korekcji wad mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki),
 3. korekcyjno-kompensacyjne,
 4. nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,
 5. zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna,
 6. inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp;
 1. zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie
 2. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 3. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

 1. 1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 1. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
 1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
 2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
 4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 1. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
 2. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 3. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 1. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 Statutu Szkoły.

 

 1. 1. W Szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.
 1. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału, jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w Szkole.
 2. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 3. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
 1. na wniosek dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
 3. asystent lub pomoc nauczyciela.
 1. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
 2. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:
 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;
 2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:
 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
 4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 1. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
 2. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 4. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
 5. wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
 1. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.
 2. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.
 3. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  
 4.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 5. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

 

Rozdział 12
Nauczanie indywidualne

 

 1. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w Szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby Szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
 5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
 6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, język obcy). 
 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
 10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
 11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
 1. dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
 2. dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
 1. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
 2. udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;
 3. prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły;
 4. podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
 5. podejmowanie działań
 6. systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.
 1.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor Szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.
 2.  Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły.  

Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię pp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący Szkołę.

 1. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w WZO.

 

Rozdział 13
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

 1. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
 1. ITN może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 3. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 4. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
 1. uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
 1.  Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.
 3. W pracy nad ITN może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 6. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
 7. Zezwolenia udziela się na czas określony.
 8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 10. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 11.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
 1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2  godzin co dwa tygodnie.
 2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
 4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
 6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
 7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

Rozdział 14
Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym

 

 1. 1. Poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;
 1. Na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy.
 2. Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia  w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 3. W miesiącu marcu lub kwietniu organizuje się Dni Otwarte do rodziców i uczniów klas I. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do klasy wraz z rodzicami. Spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy.
 4. Organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.
 5. Wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy.
 6. Grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki.
 7. Nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi.
 8. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w godzinach ustalonych przez Organ Prowadzący szkołę.

 

 1. 1. Działania Szkoły w zakresie sprawowania opieki:
 1. nauczyciel  klasy 1, prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci w sali od godziny 7.55 przez pierwsze trzy miesiące nauki;
 2. w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne jest zabierane przez nauczyciela, z którym są pierwsze zajęcia;
 3. pierwszoklasisci jedzą obiad na długiej przerwie;
 4. każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.
 1. Działania Szkoły w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:
 1. wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. dyrektor Szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;
 2. wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;
 3. na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 5. każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności;
 6. nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów uczni;
 7. edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy;
 8. w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);
 9. nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki;
 10. umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach (na wycieczkach, w miasteczku ruchu drogowego, ...);
 11. wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym według  wzoru, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się cyfry, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;
 12. każdemu dziecku Szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami;
 13. każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W Szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne: dogoterapia, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, gimnastyka korekcyjna.
 1. Działania Szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. w Szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
 2. formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, droga elektroniczna;
 3. w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu Szkoły w godzinach 7.00 – 15.00;
 4. do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny, psycholog i logopeda. Godziny pracy  specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów i na parterze szkoły;
 5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubsku.

 

Rozdział 15
Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

 1. 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzyczna , plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne;
 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 7-letnim;
 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w Statucie Szkoły;
 3. Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

 

DZIAŁ IV
Organy  szkoły i ich kompetencje

 

 1. 1. Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

 

 1. Każdy z wymienionych organów w §1 ust.1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

Rozdział  1
Dyrektor Szkoły

 

 1. 1. Dyrektor Szkoły:
 1. kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą
 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa  prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

 

 1. 1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością  Szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
 1. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący
 5. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
 6. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w Szkole;
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
 9. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 10. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w Szkole od początku następnego roku szkolnego;
 11. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w Szkole,  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
 12. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
 13. opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
 14. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców Szkoły, Samorządem Uczniowskim;
 15. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w Szkole;
 16. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza Szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 17. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3  Działu II  Statutu  Szkoły;
 18. organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy pp;
 19. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  Dziale II, Rozdziale 5 Statutu Szkoły;
 20. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie Szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 21. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 22. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 23. zwalnia uczniów z zajęć  WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
 24. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły;
 25. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w Statucie Szkoły;
 26. występuje do dyrektora OKE z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie;
 27. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 28. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 29. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 30. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;
 31. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
 32. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
 33. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 34. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w Statucie Szkoły;
 35. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 36. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 1. Organizuje działalność Szkoły, a w szczególności: 
 1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe do 21 kwietnia organowi prowadzącemu;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
 5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
 6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora Szkoły;
 8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 9. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 10. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 11. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
 12. opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 13. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 14. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
 15.  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 16.  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 17.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
 18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
 19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
 4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w Szkole;
 6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 7. dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
 9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 10. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 11. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 12. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 13. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 17. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
 18. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządami uczniowskimi;
 2. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły;
 3. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 

 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora Szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

Rozdział 2
Rada Pedagogiczna

 

 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
 4. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora Szkoły.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły;
 3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
 5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
 6. zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
 7. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego;
 8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 9. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 10. uchwala Statut Szkoły i wprowadzane do niego zmiany (nowelizacje);
 11. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii;
 4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole;
 5. opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 6. opiniuje propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 7. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 8. opiniuje projekt finansowy Szkoły;
 9. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Szkoły;
 10. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
 11. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 12. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 13. opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;
 14. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora Szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora Szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 8. ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami uczniowskimi o zmianę nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole;
 9. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 10. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły;
 11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum Szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.
 5. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
 1. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
 2. stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
 4. listę obecności nauczycieli;
 5. uchwalony porządek obrad;
 6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
 7. przebieg głosowania i jej wyniki;
 8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
 1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 2. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
 3. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
 4. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

Rozdział 3
Rada Rodziców

 

 1. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami Szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Szkoły;
 3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
 4. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
 3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś:
 1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 2. znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
 3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły,
 5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 3. opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez dyrektora Szkoły;
 4. opiniowanie decyzji dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
 5. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 6. opiniowanie decyzji dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców;
 7. opiniowanie eksperymanetu pedagogicznego do wprowadzenia w Szkole;
 8. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 9. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 10. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
 1. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania Szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją rady rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada Rodziców dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
 2. Rada Rodziców może:
 1. wnioskować do dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora Szkoły.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Tryb wyboru członków rady:
 1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
 2. datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
 3. wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
 3. do Rady Rodziców wybiera się jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
 8. członkami rady rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,
 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor Szkoły,
 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

Rozdział 4
Samorząd uczniowski

 

 1. 1. W Szkole Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
 7. opiniowania organizacji Szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
 1. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły.
 2. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
 3. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora Szkoły - pracę nauczycieli Szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej..
 4. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów Szkoły.
 5. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę:
 1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach Samorządu - wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi Szkoły;
 2. dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w Szkole;
 3. jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu;
 4. wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
 5. regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 5
Zasady współpracy organów szkoły

 

 1. 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 1. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
 2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 3. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 4. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości.
 5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi.
 6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w Statucie Szkoły.
 8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w niniejszym Statucie Szkoły.

 

 1. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 1. Rodzice współpracując ze Szkołą mają prawo do:
 1. znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań Szkoły, programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
 2. zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
 3. współudziału w pracy wychowawczej;
 4. znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
 5. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości;
 6. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
 7. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno- pedagogiczna;
 8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: dyrektorowi Szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
 4. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
 5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 6. przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
 7. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
 8. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w Szkole;
 9. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
 10. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
 11. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
 12. uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

 

Rozdział 6
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

 

 1. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora Szkoły;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami Szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2.  Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

DZIAŁ V
Organizacja nauczania

 

Rozdział 1
Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
 1.  obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, w  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 1.  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
 1. dydaktyczno-wyrównawcze,
 2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2.  zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
 3. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców;
 4. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

 

 1. Zajęcia w Szkole prowadzone są:
 1. w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym Statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
 4. w toku nauczania indywidualnego;
 5. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 6. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 7. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i wychowania fizycznego (2 godz.);
 8. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

2. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

 

Rozdział 2
Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

 

 1. 1. Uczniom Szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje się naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
 2. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej Szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.
 3. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
 4. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 
 5. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.

 

 1. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 1.  Uczeń Szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

Rozdział 3
Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy

 

 1.  1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
 1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w Statucie Szkoły –Dział XII Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
 2. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

2. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 1. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora Szkoły.

 

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą.

 

Rozdział 4
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

 1. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. W Szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
 1. Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;
 2. Dziennik świetlicy szkolnej;
 3. Dziennik pedagoga i psychologa;
 4. Teczka wychowawcy klasy.
 1. Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawiera:
 1. stronę tytułową;
 2. nazwę realizowanych zajęć;
 3. informacje o uczniach: nazwisko i imię, data urodzenia/wiek, klasa, dane kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów), podstawa objęcia ucznia pomocą pp, uwagi;
 4. karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych zajęć w ramach pp,
 5. wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia;
 6. wykaz tematów zajęć poszczególnych zajęć, data oraz podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach, uwagi o pracy dziecka i współpracy z rodziną;
 7. realizacja zajęć: wykaz uczniów wchodzących w skład grupy wraz z podaniem symbolu oddziału macierzystego;
 8. obserwacje;
 9. ocena efektywności prowadzonych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, rok szkony, wnioski i zalecenia do dalszej pracy, podpis prowadzącego.

 

 1. Dziennik świetlicy szkolnej zawiera:
 1. listę dzieci;
 2. stronę tytułową;
 3. cele i zadania świetlicy szkolnej;
 4. ramowy rozkład dnia;
 5. plan pracy świetlicy;
 6. regulamin świetlicy;
 7. ważne wydarzenia z życia świetlicy;
 8. informacje o uczniach;
 9. informacje o sposobie odbioru dziecka ze świetlicy;
 10. wykaz uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym;
 11. wykaz dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych – pozaświetlicowych;
 12. kontakty z rodzicami;
 13. kontakty z nauczycielami i specjalstami;
 14. wyróżnienia, nagrody, uwagi o uczniu;
 15. tygodniowy wykaz tematów realizowanych zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, podpis nauczyciela potwierdzający ich przeprowadzenie oraz godziny pracy nauczyciela;
 16. wykaz uczniów korzystających z obiadów szkolnych,
 17. notatki.
 1. Teczka wychowawcy zawiera:
 1. listę dzieci;
 2. program wychowawczy
 3. stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów w sprawach organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 4. wybrane informacje o uczniu
 5. uczniowie objęci pomoca psychologiczno – pedagogiczną
 6. kryteria oceniania zachowania
 7. kary porządkowe
 8. protokoły zebrań z rodzicami
 9. przedmiotowe zasady oceniania
 1. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole.
 2. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik psychologa, dziennik świetlicy są własnością Szkoły.

Zapisy poniższe dotyczą dziennika elektronicznego

 1. W szkole, za pośrednictwem  Librus Synergia, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze Szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
 2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole .”

 

DZIAŁ VI
Organizacja  wychowania i opieki

 

Rozdział 1
Szkolny system wychowania

 

 1. 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 2. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
 1. pracy nad sobą;
 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
 4. rozwoju samorządności;
 5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
 6. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
 7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.
 2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
 1. zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;
 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
 7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
 1. zasady kultury bycia,
 2. zasady skutecznego komunikowania się,
 3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
 4. akceptowany społecznie system wartości;
 1. chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;
 2. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
 3. jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
 1. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
 1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
 2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
 1. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
 2. pomoc w tworzeniu systemu wartości;
 3. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
 1. adaptacja,
 2. integracja,
 3. przydział ról w klasie,
 4. wewnątrzklasowy system norm postępowania,
 5. określenie praw i obowiązków w klasie, Szkole,
 1. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
 1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
 2. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
 3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,
 4. wspólne narady wychowawcze,
 5. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
 6. aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
 7. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
 1. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
 2. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

 

Rozdział 2
Wolontariat w Szkole

 

 1. 1. W Szkole funkcjonuje wolontariat.
 1. Wolontariusze mają za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 2. Cele działania szkolnego wolontariat :
 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
 2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
 4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
 5. tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
 6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
 7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 8. promowanie idei wolontariatu;
 9. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 1. Wolontariusze:
 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. wolontariusze mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 4. wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 5. wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 6. wolontariusz stara się aktywnie włączyć w działalność oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 7. wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 8. wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać zasad wolontariatu

 

§69. 1. Wolontariuszami opiekuje się nauczyciel – koordynator.

 1. Opiekun ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
 2. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 3. Na koniec każdego roku szkolnego odbywa się zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;

 

 1. 1.Formy działalności wolontariatu:
 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
 3. udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora Szkoły.
 1. Na każdy rok szkolny koordynator wspólnie z wolontariuszami opracowuje plan pracy.

 

 1. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
 1. świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  o możliwości jego rozwiązania;
 2. na żądanie wolontariusza lub dyrektora Szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
 3. na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza;
 4. jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor Szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
 5. do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny;
 6. korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
 7. wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 8. korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze Szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
 9. wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 8pkt. 4.;
 11. w wyjątkowych sytuacjach szkoła może przyjąć na siebie obowiązek prowadzenia spraw formalnych oraz koszty ubezpieczenia.
 12. w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
 1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz Szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  Statucie Szkoły;
 2. Formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
 2. przyznanie dyplomu;
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
 4. pisemne podziękowanie do rodziców;
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

 

 1. Szczegółową organizacje wolontariatu w Szkole określa regulamin wolontariatu.

Rozdział  3
Współpraca z rodzicami

 

 1. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań Szkoły realizowane jest poprzez:
 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem dziecka;
 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
 1. zadawanie interaktywnych zadań domowych,
 2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;
 1. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
 2. inspirowanie rodziców do działania,
 3. wspieranie inicjatyw rodziców,
 4. wskazywanie obszarów działania,
 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 1. włączanie rodziców w zarządzanie Szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla Szkoły decyzji;
 2. koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
 1. ustalanie form pomocy,
 2. pozyskiwanie środków finansowych,
 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

 

DZIAŁ VII
 System doradztwa zawodowego

 

Rozdział 1
Założenia programowe

 

 1. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 1. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
 2. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.
 3. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi Szkoły i rodziców.
 4. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.
 5. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.
 6. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  i zawodowych.
 7. Cele szczegółowe:
 1. w klasach I-IV Szkoły:
 1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
 2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
 3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
 4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,
 5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
 6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
 1. w klasach VI-VIII Szkoły:
 1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
 2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.
 3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 4. wdrażanie uczniów do samopoznania,
 5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 8. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 9. poznanie możliwych form zatrudnienia,
 10. poznanie lokalnego rynku pracy,
 11. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
 13. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
 14. poznawanie różnych zawodów,
 15. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;
 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
 9. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 2
Sposoby realizacji działań doradczych

 

 1. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
 1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
 2. pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
 3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
 4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
 5. konkursy;
 6. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
 7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 8. giełdy szkół ponadpodstawowych;
 9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
 1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
 2. poznawanie siebie, zawodów;
 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
 4. indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
 1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 
 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
 1. rynku pracy,
 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 5. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 7. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.,
 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 4. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 5. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze Statutem Szkoły,
 2.  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły
 1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 2. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

 

Rozdział 3
Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

 

 1. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
 1. wychowawców;
 2. nauczycieli przedmiotu;
 3. pedagoga szkolnego;
 4. psychologa szkolnego;
 5. bibliotekarzy;
 6. szkolnego lidera doradztwa zawodowego;
 7. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność Szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
 8. rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.
 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.
 2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:
 1. rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:
 1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
 2. realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
 1. w klasach I-VI: 
 1. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy
 1. w klasach VI-VIII:
 1. zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
 2. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
 3. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
 4. podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
 5. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 6. prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:
 •   pogłębianie informacji o zawodach,
 •   zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
 •   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;
 1. konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 2. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 3. indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
 4. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 4
Przewidywane rezultaty

 

 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rady pedagogicznej.

Nauczyciele:

 1. potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy;
 2. rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;
 3. potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów;
 4. poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego;
 5. znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjum;
 6. potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.

 

 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

Uczniowie:

 1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu,
 2. potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,
 3. potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony,
 4. znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat,
 5. potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne i zawodowe.

 

 1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.

Rodzice:

 1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;
 2. rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
 3. wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
 4. znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;
 5. potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
 6. potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

DZIAŁ VIII
Organizacja Szkoły

 

Rozdział 1
Baza Szkoły

 

 1.  Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
 1. sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
 2. sale przedszkolne;
 3. salę zabaw
 4. bibliotekę;
 5. 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu;
 6. salę gimnastyczną;
 7. boisko sportowe przy szkole;
 8. gabinet pedagoga;
 9. gabinet logopedyczny;
 10. gabinet pielęgniarki;
 11. świetlicę szkolną ze stołówką;
 12. kuchnię i zaplecze kuchenne; 
 13. szatnię.

 

Rozdział 2
Organizacja nauczania w szkole

 

§83. 1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się i kończą się zgodnie z kalendarzem określonym przez MEN.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.
 3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły (w przypadku, gdy Rada nie została powołana) Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 10 dni.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:
 1. w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
 2. w dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.
 1. W inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
 2. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
 3. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, dyrektor Szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
 4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie internetowej Szkoły.
 5. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust.10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
 3. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji Szkoły, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu Szkołę.
 4. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:
 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 3. określenie w poszczególnych oddziałach:
 4. liczbę pracowników ogółem;
 5. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzi zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 6. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 7. ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. liczbę zajęć świetlicowych.
 1.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 2.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 3. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 4.  Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu Szkoły.
 5.  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 6.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 7.  Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły.
 8. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor Szkoły dokonuje:
 1. podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej Rady Rodziców lub;
 2. zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.
 1. W przypadkach, jak w ustępie 3 pkt 2, dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora Szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 7.
 3. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
 4. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
 5. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
 6. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, w tym jedna 20 minut.

 

Rozdział 3
Działalność innowacyjna

 

 1. 1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywność kształcenia.
 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.
 2. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 3. Szczegółową organizację wprowadzania innowacji w szkole oraz współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej określa „Procedura działalności innowacyjnej w szkole”.

 

Rozdział 4
Praktyki studenckie

 

 1. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoły lub – za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

 

Rozdział  5
Świetlica szkolna

 

 1. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.
 1. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
 2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy
 5. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.
 6. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący Szkołę środków finansowych na jej działalność.
 7. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości Szkoły.
 8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
 9. Do zadań świetlicy należy:
 1. wspomaganie procesu dydaktycznego Szkoły;
 2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
 3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
 4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
 5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 6. wyrabianie u uczniów samodzielności;
 7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
 8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
 1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
 1. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
 2. zajęć utrwalających wiedzę;
 3. gier i zabaw rozwijających;
 4. zajęć sportowych.
 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg. opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym.
 2. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.
 3. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 5. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora Szkoły.
 7. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor Szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych Szkoły.
 8. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
 9. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
 10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
 11. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

Rozdział 6
Stołówka szkolna

 

 1. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników Szkoły.
 1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizację;
 3. pracownicy zatrudnieni w Szkole.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.50 do 12.05.
 2. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny regulamin stołówki.

 

Rozdział 7
Biblioteka szkolna

 

 1. 1. Biblioteka jest:
 1. interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;
 2. ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
 1.  Zadaniem  biblioteki jest:
 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej;
 4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
 5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
 7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
 8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
 9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
 10. organizacja wystaw okolicznościowych.
 1. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:
 1. w zakresie pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
 3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
 4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
 5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
 6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki;
 1. w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
 1. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję,
 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. prowadzenie ewidencję zbiorów,
 5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. składanie do dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w Szkole,
 10. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.